Općina Josipdol

grb140x180

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

image_printVerzija za ispis

Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski Načelnik
KLASA: 022-06/19-01/03
URBROJ: 2133/13-01-19-01
Josipdol, 15. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15)i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) pročišćeni tekst) Općinski Načelnik dana 15. Siječnja 2019. godine

OBJAVLJUJE

prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Objava nacrta prijedloga o komunalnoj naknadi.pdf

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi .pdf

Obrazac za sudjelovanje javnosti.doc

Promjena veličine fonta