Općina Josipdol

grb140x180

Poziv na dostavu ponuda E-JN-07/2020

image_printVerzija za ispis
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:  406-01/20-01/ 07
URBROJ:  2133/13-01-20-01
Josipdol,  25. Kolovoza  2020. godine
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-07/2020

Gospodarski subjekt:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
Javni naručitelj: Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol,  matični broj naručitelja: 2619288, OIB: 65506283455.
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 12/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu robe i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
NAPOMENA: U ovom postupku jednostavne nabave primijenjene su i neke odredbe Zakona o javnoj nabavi pa ih ponuditelj mora zadovoljiti – poštivati.
Početak postupka jednostavne nabave smatra se danom slanja Poziva na dostavu ponuda.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
a) Predmet nabave:  IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENU OKOLIŠA I TRŽNICE TE PRISTUPNIKA KOMUNIKACIJA SA OBORINSKOM ODVODNJOM OKO POSLOVNE ZGRADE U OŠTARIJAMA
sukladno troškovniku iz dijela II. Ovog poziva.
b) Evidencijski broj nabave: E-JN-7/2020
 
Poziv i ponudbena dokumentacija.doc
Situacija.pdf
Troškovnik.xlsx
Promjena veličine fonta