Općina Josipdol

grb140x180

Otvoreni poziv za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta

image_printVerzija za ispis

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (Glasnik Karlovačke županije 20/17), a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije objavljuje

 

OTVORENI POZIV
za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta

 

Datum objave: 10. 07. 2017.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 01. 12. 2017.

 

DOKUMENTACIJA

 

1. Odluka o raspisivanju Otvorenog poziva
2. Tekst otvorenog poziva s Uputama za prijavitelje
3. Pravilnik o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta
4. Obrazac za podnošenje prijava
5. Ogledni primjerak ugovora
6. Obrazac za podnošenje izvješća

 

 

REZULTATI OTVORENOG POZIVA:
Sukladno Pravilniku o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (Glasnik Karlovačke županije 20/17) postupak ocjene i odabira prijava provodi se u više navrata, kontinuirano tijekom godine, a ovisno o broju zaprimljenih prijava.

Odluka o dodjeli financijske potpore objavljuje se na službenim web stranicama Karlovačke županije na način da se popis prihvaćenih, odbijenih i projekata na rezervnoj listi kontinuirano ažurira tijekom provedbe Otvorenog poziva.

 

Odluka o dodjeli financijske potpore projektima odabranim po Otvorenom pozivu za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta od 22. 08. 2017. godine objavljena je ovdje.

 

Privitak 1. Popis prihvaćenih projekata, projekata na rezervnoj listi i odbijenih projekata – pregled sa stanjem 22. 08. 2017. objavljen je ovdje.

Promjena veličine fonta