Općina Josipdol

grb140x180

ODLUKA o rasporedu sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje udruga u 2018. godini

Republika Hrvatska

Karlovačka Županija

Općina Josipdol

Općinski Načelnik

Kla sa: 402-01/18-01/ 02

Urbroj: 2 133/13-01-18-12

Josipdol, 19. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 38. Statuta Općine Josipdol (“Glasnik Karlovačke županije” broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih pot reba u Općini Josipdol (“Glasnik Karlovačke Županije” broj: 01/2016), čla n ka lO i 18. Odluke o uvjetima, prioritetnim područjima, kriterijima i postupku ostvarivanja prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja, KLASA: 022-06/18-01/01, URBROJ: 2133/13-01-18-01 od 8. veljače 2018 . godine, a razmatrajući prijedlog Odbora za društvene djelatnosti za financiranje programa i projekata udruga na raspisani javni natječaj za financiranje u 2018. godino, Općinski načelnik Općine Josipdol, dana 19. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

o rasporedu sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje udruga u

2018. godini

Odluka.pdf

Promjena veličine fonta