Općina Josipdol

grb140x180

ODLUKA o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije

KLASA: 023-01/20-01/5
URBROJ: 2133/1-01/02-20-4
Karlovac, 18.3.2020.
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19) i članka 35. Statuta Karlovačke županije (“Glasnik Karlovačke županije”14c/18) te nakon savjetovanja sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sindikalna podružnica zaposlenika Karlovačke županije, Župan Karlovačke županije donosi
ODLUKU
o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije
Odluka.pdf
Promjena veličine fonta