Općina Josipdol

grb140x180

ODLUKA o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Josipdol

Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski načelnik
Klasa: 022-06/20-01/07
Urbroj: 2133/13-01-18-01
Josipdol, 18. rujna 2020. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018 ) Načelnik Općine Josipdol Zlatko Mihaljević, ing. građ. dana 18. rujna 2020. godine donosi

ODLUKA
o organizaciji i načinu financiranja
Programa produženog boravka u
Osnovnoj školi Josipdol
za školsku godinu 2020/2021

 

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se organizacija, način i uvjet financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Josipdol koji je utvrđen Programom javnih potreba, a u organizaciji OŠ Josipdol.

Odluka o financiranju produženog boravka.docx

Promjena veličine fonta