Općina Josipdol

grb140x180

Obavijest korisnicima javne komunalne usluge

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
Josipdol, 1. ožujka  2018. godine

OBAVIJEST

Poštovani stanovnici Općine Josipdol,

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13, 3/17) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj: 50/17) Općina Josipdol bila je primorana pristupiti osnivanju  komunalnog društva u  vlasništvu Općine Josipdol. Dosadašnji sustav odvoza komunalnog otpada, sa kojim ste upoznati,  po nama osobno bio je pravičniji, jer po našem mišljenju smeće stvaraju članovi kućanstva, ali je zakonska odrednica da se obračun usluge mora vršiti po volumenu zadužene posude za komunalni otpad. Prema nalogu Inspektorice za zaštitu okoliša, komunalno društvo osnovano je 30. srpnja 2015. godine, a postupak registracije je pokrenut tek u studenom 2017. godine. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, dana 30. studeni 2017. godine. Komunalno društvo, KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o., isključivo je vlasništvo Općine Josipdol. Svi poslovi društva obavljaju se, unutar Općine Josipdol, zbog stvaranja minimalnih troškova, a dosadašnji djelatnici komunalnog sustava  postali su zaposlenici komunalnog društva.

 

Sukladno odredbama navedenog Zakona i Uredbe, Općina Josipdol je donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge odvoza komunalnog otpada, kojom je propisala kriterije obračuna, standardne veličine spremnika, najmanju učestalost odvoza otpada, obračunska razdoblja, opće uvjete ugovora s korisnicima, odredbe o cijeni minimalne javne usluge, te sve druge odredbe propisane Uredbom.

Korisnici javne komunalne usluge su; fizičke osobe, vlasnici li posjednici nekretnine, odnosno vlasnici posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge, kuća za povremeno stanovanje, vikend objekti, iznajmljivači soba ili apartmana, te pravne ili fizičke osobe, odnosno osobe koje su vlasnici ili posjednici nekretnina gospodarske namjene.

Obveze korisnika usluge: koristiti uslugu prikupljanja komunalnog otpada koju pruža davatelj usluga, plaćati davatelju usluge naknadu za obavljanje usluga, u skladu s prihvaćenim cjenikom, pismeno izvijestiti davatelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, kao i o svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku 15 dana, komunalni otpad odlagati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, ne za to predviđena mjesta i u predviđeno vrijeme, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, u najvećoj mogućoj mjeri odvojeno prikupljanje pojedine vrste komunalnog otpada za koje davatelj usluga omogući odvojeno odlaganje u posebne spremnike na mjestu nastanka, odnosno u posebne spremnike za pojedine vrste otpada koji se nalaze na javnim površinama i u reciklažnom dvorištu nakon njegovog stavljanja u funkciju.  Spremnik za otpad držati na mjestu određenom za njegovo držanje, u spremnike za komunalni otpad ne odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, ulje, boje, kiseline ,građevni otpad i drugi opasni otpad, te otpad animalnog porijekla.  Komunalni otpad ne smije se rasipati te  onečišćavati prostor oko spremnika za otpad i oštećivati spremnike.  Na dan odvoza komunalnog otpada  iznijeti svoju posudu za otpad na javnu površinu, te nakon pražnjenja od strane davatelja usluge vratiti posudu unutra granica parcele, čuvati spremnike za otpad od oštećenja ili otuđivanja te održavati čistoću mjesta za odlaganje komunalnog otpada kao i čistoću dobivenog spremnika za otpad.  Miješani komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za miješani komunalni otpad, a biorazgradivi komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za biorazgradivi komunalni otpad.  Krupni (glomazni) komunalni otpad predati davatelju usluge na dan sakupljanja glomaznog otpada koji će biti naknadno određen, jednom godišnje,  ili zbrinuti u reciklažnom dvorištu nakon njegovog stavljanja u funkciju. Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Josipdol plaća se kroz cijenu koju čini: varijabilni dio i  fiksni dio. Fiksni dio usluge plaća se neovisno o količini preuzetog miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Odlukom je utvrđeno da je  minimalni broj odvoza komunalnog otpada 3 puta mjesečno. Ugovorna kazna utvrđena je u iznosu od 1.000,00 kn i ona se plaća ukoliko korisnik usluge postupa protivno odredbama Odluke i to za; ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena spremnika, odlaganje otpada u krive spremnike, odlaganje otpada u spremnike namijenjene za odvojeno prikupljanje otpada, odlaganje otpada u spremnike postavljene na javnim površinama kao npr. dječjim igralištima, javnim zelenim površinama, parkovima, prostorima groblja te na mjestima koja za to nisu predviđena,  neodlaganje posude za otpad na dan odvoza komunalnog otpada na javnu površinu, te nakon pražnjenja od strane davatelja usluge ne vraćanje posude unutar granica parcele, uništenje spremnika, nereguliranje javne usluge sakupljanja otpada te za postupanje suprotno utvrđenim obvezama korisnika usluge.

Tijekom predstojećeg razdoblja, a putem prijavljivanja projekata na otvorene natječaje Fonda za zaštitu okoliša, Općina Josipdol, će nabaviti sustav za evidenciju preuzimanja komunalnog otpada, posude za razvrstavanje komunalnog otpada te izgraditi  reciklažno dvorište. U predstojećem razdoblju stanovnicima će se podijeliti vreće za razvrstavanje otpada i organizirati odvojeno prikupljanje otpada sukladno zakonskim propisima, a o čemu će te biti informirani putem oglasnih ploča i službenih stranica Općine Josipdol, kao i o svim predstojećim aktivnostima komunalnog društva.

Kako smo u prijelaznom razdoblju u uspostavi sustava gospodarenja komunalnim otpadom molimo sve naše stanovnike i poduzetnike za razumijevanje i suradnju u uspostavi održivog i ekonomičnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom usklađenog za svim zakonskim odredbama i direktivama EU. Intencija svima je daljnja edukacija o razvrstavanju otpada, počev od vrtićke i školske dobi nadalje i smanjenje količina miješanog komunalnog otpada u odnosu na ostale vrste uporabivog komunalnog otpada.

Nažalost, zbog loših vremenskih uvjeta tijekom cijelog mjeseca veljače nismo bili u mogućnosti redovito pružati uslugu odvoza komunalnog otpada zbog velikih količina snježnih oborina i suženih prometnica, te nemogućnosti odvoza na deponij u Ogulin. Sav stvoreni komunalni otpad biti će odvezen čim se za to stvore minimalni uvjeti. Još jednom Vas molimo za Vaše razumijevanje jer bez obzira na prohodnost naših cesta naše komunalno vozilo nije u mogućnosti prometovati istima.

Za sve informacije, nejasnoće i dodatna pitanja te prijedloge možete se slobodno obratiti u Općini Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol, svakim radnim danom u radnom vremenu ili putem elektronske pošte: opcina@josipdol.hr.

Načelnik:

Zlatko Mihaljević, ing.građ

Promjena veličine fonta