Općina Josipdol

grb140x180

NACRT PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL ZA 2020. GODINU

Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski Načelnik
KLASA: 022-06/19-01 l 16
URBROJ: 2133/13-01-19-01
Josipdol, 15. listopada 2019. godine
 
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst) Općinski Načelnik dana 15. listopada 2019. godine

OBJAVLJUJE

NACRT PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL ZA 2020. GODINU

Objava nacrta proračuna.pdf

Plan Proračuna za 2020. godinu.pdf

Promjena veličine fonta