Općina Josipdol

grb140x180

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol

image_printVerzija za ispis
Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski Načelnik
KLASA: 022-06/17-01/ 43
URBROJ: 2133/13-01-17-01
Josipdol,  18. prosinca  2017. godine
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15)
i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst)  Općinski Načelnik dana  18. prosinca   2017. godine

 

OBJAVLJUJE

prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol

 

 

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se Nacrt prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol

2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku  savjetovanja o Nacrtu prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga  i primjedbi u pisanom obliku.

3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od  18. prosinca 2017. godine do 22. siječnja 2018.   godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: opcina@josipdol.hr ili običnom poštom na adresu; Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

4. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama  i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.

 

Načelnik:

 

Zlatko Mihaljević, ing.građ.

Nacrt prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol.pdf

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti.pdf

Promjena veličine fonta