Općina Josipdol

grb140x180

JAVNI NATJEĈAJ ZA UPIS DJECE U DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOL za 2018/2019. pedagošku godinu Javni natječaj

DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOL

Karlovaĉka 17 b 47303 Josipdol

KLASA:601-05/18-01/17

URBROJ: 2133-80-01-18-01

Josipdol, 14.05.2018.

Temeljem ĉl. 1 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke o naĉinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Djeĉji vrtić Josipdol KLASA: 021-05/18-01/06, URBROJ: 2133/13-04-04 od 27.travnja 2018 godine, a sukladno Planu upisa za 2018/2019. pedagošku godinu, Upravno vijeće Djeĉjeg vrtića Josipdol na sjednici održanoj dana 14.05.2018. objavljuje:

JAVNI NATJEĈAJ

ZA UPIS DJECE U DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOL

za 2018/2019. pedagošku godinu

Javni natječaj.pdf

Pod izborničkom stavkom “UPISI” možete preuzeti potrebne zahtjeve za upis.

Promjena veličine fonta