Općina Josipdol

grb140x180

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/19-01/02
URBROJ: 2133/13-02-19-01
Josipdol, 15. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/2015), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 1/2016), Odluke o uvjetima, prioritetnim područjima, kriterijima i postupku ostvarivanja prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja, KLASA: 022-06/18-01/01, URBROJ: 2133/13-01-18-01 od 8. veljače 2018. godine, Općinski načelnik Zlatko Mihaljević, ing.građ. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na
području Općine Josipdol

Dokumentacija:
Javni natječaj za financiranje udruga u 2019. godine.pdf
UDRUGE – UPUTE ZA PRIJAVITELJE.doc
IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA.docx
OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA UDRUGE ZA 2019.doc
OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU.doc
UDRUGE – IZJAVA O NEFINANCIRANJU PROGRAMA IZ DRUGIH JAVNIH IZVORA.doc
UDRUGE – IZJAVA O PARTNERSTVU.doc
UDRUGE – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU.doc

Promjena veličine fonta