Općina Josipdol

grb140x180

Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

image_printVerzija za ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/19-01/06
URBROJ: 2133113 -02-1 9-01
Josipdol, 27. Ožujka 2019. godine
Na temelju članka 64. stavak l. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80113, 153113, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (”Narodne novine” broj 3/17), te članka 38. Statuta Općine Josipdol (“Glasnik Karlovačke Županije” 16/2013, 14/2017, 07/2018), načelnik Općine Josipdol dana 27. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna
Urbanističko g plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II

 

Promjena veličine fonta